องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นางสาวอารยา สีกา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 089 813 4880
นายรณยศ สุริทะรา
รองนายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 099 473 4863
นายจำรัส ราชขวัญ
รองนายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 082 102 0214
account_box สมาชิกสภา
นายบันเทิง ไชยโส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 065 341 3383
นายสนั่่น เกื้อหนองขุ่น
รองประธานสภา อบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 095 215 9251
นายสากล แสงศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
โทร : 094 308 6716
นายวิรุฒิ เชื้ออุ่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
โทร : 099 047 5904
นายอุทัย วันธิกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
โทร : 098 869 6703
นายประวัด วารีบุตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
โทร : 082 232 4740
นายสุพิศ จันทร์พร้อม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
โทร : 092 648 1716
นางสาวภูไทย พิมพ์รักษา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
โทร : 063 346 7503
นายสุเทพ หนองหาร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
โทร : 087 082 6822
นายบุญทรง สมสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
โทร : 084 389 6119
นายประยงค์ หาระโคตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
โทร : 093 078 5850
นายสิทธิโชติ แดงภักดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
โทร : 0841435962
นายเฉลิมชัย ก้อนกลิ่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13
โทร : 089 053 1414
นางสาววลัยพรรณ ประเสริฐสังข์
เลขานุการสภาฯ
โทร : 0957012663
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววลัยพรรณ ประเสริฐสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0957012663
นางสาวจันทร์ธิมา จันภักดี
รองปลัดอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872304339
นายจุฑาพงษ์ ภูสนาม
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 0842705952
นางสาวจันทร์ธิมา จันภักดี
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0957012663
นายวิทยา รังใส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0872188464
นายสาคร โคตรฉวะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0628139117
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ต้นนามล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
โทร : 0987326442
account_box สำนักปลัด
นายจุฑาพงษ์ ภูสนาม
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 0842705952
นางสาวพิศวาส เกื้อหนองขุ่น
นิติกร ชำนาญการ
โทร : 0870636138
นางจุฑาทิพ ศรีโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0854620429
นางสาวปราณี วิเชียรดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0981704812
นางสาวฐิติรัตน์ หล่อวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 0862276957
จ่าเอกวีระ สระหนองจอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0896548019
นายส่วน โคตุเคน
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
โทร : 0902725433
นายศักดา ไชยโส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0847862578
นางสาวเพ็ญประภา กรินรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
โทร : 0821069979
นายไพรวัลย์ ประชาโรจน์
คนงานทั่วไป
นายชัยยา ลาดหนองขุ่น
นักการภารโรง
โทร : 0951458234
นายภูดินันท์ พันชาติ
พนักงานดับเพลิง
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองสม
คนงานทั่วไป
โทร : 0970933712
account_box กองคลัง
นางสาวจันทร์ธิมา จันภักดี
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0872304339
นางสาวอรุณนี ชารีรื่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0852323240
นางสาวจันทร์ธิมา จันภักดี
รองปลัดอบต.รักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0872304339
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุดชาดา วิชัยพรม
ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี
โทร : 0642184820
นางสาวพิมพ์พิชา พวงมาลัย
ผู้ช่วย จพง. การคลัง
โทร : 0926181159
นางสาวมลิวรรณ พิมพ์บูลย์
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
โทร : 0619529324
นางสาวมณีรัตน์ ภูมิภักดี
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
โทร : 0825260409
นางสาวธิดารัตน์ ลาดหนองขุ่น
คนงานทั่วไป
โทร : 0647544315
account_box กองช่าง
นายสาคร โคตรฉวะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0628139117
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายชานนท์ บุตรโรจน์
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
โทร : 0860146314
นายกันท์ ลาดหนองขุ่น
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
โทร : 0986837746
นายสุริยา ลาพัง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0968247408
นางสาวรินลดา ประทุมชัย
คนงานทั่วไป
โทร : 0802457680
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายวิทยา รังใส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0872188464
นางสาวศุภรา เกื้อหนองขุ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0874041074
นางทัศนีย์ ขัติยนนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0899467856
นางสาวสมพร แสงสว่าง
ครูคศ.1 หัวหน้าศพด.บ้านหนองขุ่น
โทร : 0830041344
นางปิยภร พรรคพล
ครูคศ.1 หัวหน้าศพด.บ้านดงบัง
โทร : 0856837953
นางปัญณะสี ไชยโส
ครูคศ.1
โทร : 0963429582
นางเสาวณี ตันสุ
ครูคศ.1
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ต้นนามล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
โทร : 0987326442
นางสาวพันทิพา พันธ์สุรินทร์
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0941872294