องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.หนองขุนใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

account_box คณะผู้บริหาร
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872234630
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872234630
นายสง่า หอมแสง
รองนายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0902430249
นายสง่า หอมแสง
รองนายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0902430249
นายแช้ม อุณาศรี
รองนายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0913597652
นายแช้ม อุณาศรี
รองนายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0913597652
นายทับ ช่ออารี
เลขานุการนายกอบต.หนองใหญ่
โทร : 0870349497
นายทับ ช่ออารี
เลขานุการนายกอบต.หนองใหญ่
โทร : 0870349497
account_box สมาชิกสภา
นายอาทิตย์ รินทร์พรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0985735951
นายอาทิตย์ รินทร์พรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0985735951
นายวีระ ชูศรีทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0811328115
นายวีระ ชูศรีทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
โทร : 0811328115
นายทวี ประดับเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0828432189
นายทวี ประดับเพชร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1

โทร : 0828432189
นายวิรุฒิ เชื้ออุ่น
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0845104168
นายวิรุฒิ เชื้ออุ่น
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2

โทร : 0845104168
นายจันลี นิลไชย์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0810501970
นายจันลี นิลไชย์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2

โทร : 0810501970
นางจิราพร วิเศษอุด
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0833547874
นางจิราพร วิเศษอุด
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3

โทร : 0833547874
นายชัด อุณาศรี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0872234340
นายชัด อุณาศรี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3

โทร : 0872234340
นายเวนิช ศรีเนตร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0872287323
นายเวนิช ศรีเนตร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4

โทร : 0872287323
นางจรรยา ใคร่นุ่นภา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0852493919
นางจรรยา ใคร่นุ่นภา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5

โทร : 0852493919
นางสมบัติ พันวารี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0862356395
นางสมบัติ พันวารี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6

โทร : 0862356395
นายบุญเกิด เนินแสง
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0810568124
นายบุญเกิด เนินแสง
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6

โทร : 0810568124
นายประหยัด เย็นวัฒนา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0927759193
นายประหยัด เย็นวัฒนา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 7

โทร : 0927759193
นายเรืองศิลป์ ทัศน์ศรี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0621419805
นายเรืองศิลป์ ทัศน์ศรี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8

โทร : 0621419805
นายสมบัติ จตุรงค์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0845138603
นายสมบัติ จตุรงค์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8

โทร : 0845138603
นางสุวนีย์ ไทนาทม
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0821220264
นางสุวนีย์ ไทนาทม
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 9

โทร : 0821220264
นายประยงค์ หาระโคตร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0801763451
นายประยงค์ หาระโคตร
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 10

โทร : 0801763451
นางมัทนา ปิ่นประไมย์
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10
โทร : 0849557137
นางมัทนา ปิ่นประไมย์
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10

โทร : 0849557137
นายสมัคร บุตรใสย์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0862333143
นายสมัคร บุตรใสย์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11

โทร : 0862333143
นายศรัณยู พิมพ์ภู
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0833478930
นายศรัณยู พิมพ์ภู
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11

โทร : 0833478930
นายพรศักดิ์ วิเศษอุด
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0895704702
นายพรศักดิ์ วิเศษอุด
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 12

โทร : 0895704702
นายเฉลิมชัย ก้อนกลิ่น
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0913544139
นายเฉลิมชัย ก้อนกลิ่น
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13

โทร : 0913544139
นายอุดม รอบดูดี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0890531419
นายอุดม รอบดูดี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 13

โทร : 0890531419
นายจิรภัทร พิริยธาดา
เลขานุการสภาอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0909808289
นายจิรภัทร พิริยธาดา
เลขานุการสภาอบต.หนองขุ่นใหญ่

โทร : 0909808289
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายจิรภัทร พิริยธาดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
นายจิรภัทร พิริยธาดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
นางสาวจันทร์ธิมา จันภักดี
รองปลัดอบต.หนองขุ่นใหญ่
นางสาวจันทร์ธิมา จันภักดี
รองปลัดอบต.หนองขุ่นใหญ่
นายจุฑาพงษ์ ภูสนาม
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายจุฑาพงษ์ ภูสนาม
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวสงกรานต์ ญาณกาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสงกรานต์ ญาณกาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิทยา รังใส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายวิทยา รังใส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ต้นนามล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ต้นนามล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
account_box สำนักปลัด
นายจุฑาพงษ์ ภูสนาม
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายจุฑาพงษ์ ภูสนาม
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวพิศวาส เกื้อหนองขุ่น
นิติกร ชำนาญการ
นางสาวพิศวาส เกื้อหนองขุ่น
นิติกร ชำนาญการ
นางจุฑาทิพ ศรีโคตร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางจุฑาทิพ ศรีโคตร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวปราณี วิเชียรดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปราณี วิเชียรดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวฐิติรัตน์ หล่อวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวฐิติรัตน์ หล่อวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
จ่าเอกวีระ สระหนองจอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าเอกวีระ สระหนองจอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายส่วน โคตุเคน
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายส่วน โคตุเคน
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายศักดา ไชยโส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศักดา ไชยโส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางทิพวรรณ มีหนองใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางทิพวรรณ มีหนองใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเพ็ญประภา กรินรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
นางสาวเพ็ญประภา กรินรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
นายไพรวัลย์ ประชาโรจน์
คนงานทั่วไป
นายไพรวัลย์ ประชาโรจน์
คนงานทั่วไป
นายชัยยา ลาดหนองขุ่น
นักการภารโรง
นายชัยยา ลาดหนองขุ่น
นักการภารโรง
นายภูดินันท์ พันชาติ
พนักงานดับเพลิง
นายภูดินันท์ พันชาติ
พนักงานดับเพลิง
นายวิญญู ปิ่นประไมย์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายวิญญู ปิ่นประไมย์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายบุญมี เนินภู
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
นายบุญมี เนินภู
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองสม
คนงานทั่วไป
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองสม
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวสงกรานต์ ญาณกาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสงกรานต์ ญาณกาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอรุณนี ชารีรื่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวอรุณนี ชารีรื่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายวัชรินทร์ อาจศัตรู
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายวัชรินทร์ อาจศัตรู
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสุดชาดา วิชัยพรม
ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี
นางสุดชาดา วิชัยพรม
ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวพิมพ์พิชา พวงมาลัย
ผู้ช่วย จพง. การคลัง
นางสาวพิมพ์พิชา พวงมาลัย
ผู้ช่วย จพง. การคลัง
นางสาวมลิวรรณ พิมพ์บูลย์
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
นางสาวมลิวรรณ พิมพ์บูลย์
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
นางสาวณัฐิชา ปากหวาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวณัฐิชา ปากหวาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมณีรัตน์ ภูมิภักดี
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นางสาวมณีรัตน์ ภูมิภักดี
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นางสาวธิดารัตน์ ลาดหนองขุ่น
คนงานทั่วไป
นางสาวธิดารัตน์ ลาดหนองขุ่น
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นางสาวจันทร์ธิมา จันภักดี
รองปลัดอบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวจันทร์ธิมา จันภักดี
รองปลัดอบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายชานนท์ บุตรโรจน์
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
นายชานนท์ บุตรโรจน์
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
นายกันท์ ลาดหนองขุ่น
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายกันท์ ลาดหนองขุ่น
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายพีรพล พระสว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพีรพล พระสว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุริยา ลาพัง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุริยา ลาพัง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาววิภาพร ปิ่นประไมย์
คนงานทั่วไป
นางสาววิภาพร ปิ่นประไมย์
คนงานทั่วไป
นางสาวรินลดา ประทุมชัย
คนงานทั่วไป
นางสาวรินลดา ประทุมชัย
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายวิทยา รังใส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายวิทยา รังใส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวศุภรา เกื้อหนองขุ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวศุภรา เกื้อหนองขุ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางทัศนีย์ ขัติยนนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางทัศนีย์ ขัติยนนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสมพร แสงสว่าง
ครูคศ.1 หัวหน้าศพด.บ้านหนองขุ่น
นางสาวสมพร แสงสว่าง
ครูคศ.1 หัวหน้าศพด.บ้านหนองขุ่น
นางปิยภร พรรคพล
ครูคศ.1 หัวหน้าศพด.บ้านดงบัง
นางปิยภร พรรคพล
ครูคศ.1 หัวหน้าศพด.บ้านดงบัง
นางปัญณะสี ไชยโส
ครูคศ.1
นางปัญณะสี ไชยโส
ครูคศ.1
นางเสาวณี ตันสุ
ครูคศ.1
นางเสาวณี ตันสุ
ครูคศ.1
นางสาวอำพร นามิสา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอำพร นามิสา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรณี เพล็งธัม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรณี เพล็งธัม
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ต้นนามล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ต้นนามล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางสาวพันทิพา พันธ์สุรินทร์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพันทิพา พันธ์สุรินทร์
นักพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872234630
นายวาส เกื้อหนองขุ่น
นายกอบต.หนองขุ่นใหญ่
โทร : 0872234630
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94