messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
คู่มือการลาพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศคณะกรรมการการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 36) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
หลัเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
ประกาศ อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2