ชื่อเรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) ปี 2566 https://itas.nacc.go.th/go/iit/v8joy0
รายละเอียด : แจ้งให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ที่ทำงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย 1. ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2. ฝ่ายประจำ ได้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการ ทุกกอง และพนักงานส่วนตำบล ครูผู้ช่วย ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อไฟล์ : UOvx2OAWed83123.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้