ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง