ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบประปา (หมู่ที่ 12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง