ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(งานบริหารงานทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง