ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง