ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (หมู่ที่6,8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง