ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง