ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง