ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง