ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก 2 บาน พร้อมกุญแจล็อด จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง