ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตรวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28กรกฏาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง