ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง