ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานบริหารงานทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง