ชื่อเรื่อง : ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้ากิจกรรม เล่นเกมส์ และนัทนาการของเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง