ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง