ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เพื่อใช้ในงานประปา หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง