ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาภายในหมู่บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง