ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้่าและวิทยุ (หมู่ที่ 4,10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง