ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์ สำหรับประธาน ผู้มาติดตาม แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง