ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชนนี (พอ.สว.)อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง